Vedtægter for Vendsyssel Triatlon klub

§ 1. Foreningens Navn og Hjemsted.
Foreningen Vendsyssel Triatlon er stiftet den 19-04-2017 og har hjemsted i Frederikshavn Kommune.
Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand


§ 2. Foreningens Formål.
Foreningens formål er at udbrede interessen for og kendskab til triatlon samt beslægtede idrætsgrene i Frederikshavn og omegn.
Det er foreningen formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
Foreningen vil arbejde for at skabe bedre forhold for Triatlonsporten i Frederikshavn og omegn,
Foreningen ønsker at fremme alle former for fællesskab på tværs af sportsligt niveau, køn og alder.
Foreningen vil opslå fælles træningsture, informationer om løb og andre fælles aktiviteter.


§ 3. Medlemskab og organisation.
Foreningen er Medlem af ”Dansk Triatlon forbund” under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disse love og bestemmelser.


§ 4.Optagelse af medlemmer.
Optagelse af medlemmer kan ske uanset alder, alt træning foregår på eget ansvar. Medlemmerne er forpligtiget til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.
Klubben består kun af aktive medlemmer.
Et aktivt medlem: Kan optages enhver der har interesse for triatlon sporten og beslægtede idrætsgrene. For medlemmer under 18 år kræves værges samtykke.


§ 4.1 Klubtøj
Til træning og konkurrencer anbefaler vi alle medlemmer til at deltage i det til enhver tid gældende klubtøj.


§ 5. Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftlig til formanden/kasseren eller via hjemmeside.


§ 6. Udmeldelse
En gyldig udmeldelse kræves, at man mundtlig /skriftlig ”fortæller at man ikke ønsker medlemskab mere” til foreningens formand/kasser


§ 7. Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsætter af bestyrelsen
Kontingentet betales for et år og refunderes ikke, såfremt medlemmet udmelder sig i løbet af perioden.
Den siddende bestyrelse fritages for kontingent i perioden.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen vælge at give en person æresstatus, hvilket resultere i kontingentfrit medlemskab – dette gives i tilfælde hvor medlemmer yder eller har ydet en ekstraordinær indsats for klubben. Status er permanent og udnævnelsen finder sted efter generalforsamlingens godkendelse med minimum ¾ flertal af de fremmødte stemmer.


§ 8. Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent(eksklusion), så fald vedkommende handler til skade for foreningen, såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser eller hvis et medlem gør brug af doping.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt
En generalforsamling beslutning om eksklusion kræver at der stemmen 2/3 stemme for.


§ 9. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomme forslag skal findes sted med 1 mådens varsel. Der indkaldes via skriftligt via mail og via klubbens mediere.
Forslag, som ønskes behandling på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage for medlemmer og 8 dage for bestyrelsenførgeneralforsamlingens afholdelse.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle medlemmer og forældre/ værge til medlemmer under 18 år, som ikke er i kontingent restrestance.
Der kan stemmes ved personlig fremmøde eller via en fuldmagt til et medlem der er fremmødt.


§ 10. Dagsorden
1. Valg af dirigent og Referent
2. Godkendelse af skriftligt fuldmagter.
3. Formandens beretning for det forløbne år.
4. Regnskabet for det forløbne år og budgetter for det næste år fremlægges og godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomme forslag
7. Valg af formand (lige år)
8. Valg af kasser (ulige år)
9. Valg af næstformand (ulige år)
10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
11. Valg af 2 suppleanter (hvert år)
12. Valg af 1 revisor
13. Evt.


§ 11. Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning specielt flertal se §17 og 18.


§ 12. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldelse af bestyrelsen eller et medlem af klubben og skal indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse. Afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§ 13. Bestyrelsen
Bestyrelsen forstår den daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtigtig. Når mindst 3 af deres 5 medlemmer, her under formanden eller næstformanden, er til stede.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en næstformand og to medlemmer og vælges for to år af gangen på den ordinære generalforsamling. Formand og 2 medlemmer er på valg i de lige år, og kasseren og næstformanden er på valg i ulige år.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer der er fyldt 18 år, har stemmeret og må ikke værre ejer/ansat hos de kommercielle partner.


§ 14. Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden marts afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.


§ 15. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges en person som revision som ikke sidder i bestyrelsen for et år ad gangen. Valgt revision skal hvert år i januar gennemgås årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Valgt revision forestår den regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en underskrift. Valgt revision har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. Ved godkendelse på generalforsamlingen kan der bevilges at bestyrelsen finder en person uden for klubben som revision.


§ 16. Tegning og Hæftelse
Foreningen tegnes af Formanden. Ved økonomiske dispositioner over 3000 kr. kræves dog underskrift af formanden og kasseren i foreningen. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse på mere en 10.000 kr. godkendes af generalforsamlingen
Det enkelt medlem eller bestyrelsen med hæfter ikke personligt for klubbens økonomiske dispositioner.


§ 17. Vedtægtsændringer
Ændringer i klubbens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, og kun når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer er for forslaget.


§ 18. Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske ved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. For at foreningen kan opløses skal 2/3 af forenings stemme berettiget medlemmer værre til stede.
For at opløsningen kan vedtages, kræves af mindst 3/4 af de afgivet stemmer stemme for forslaget, opnås et sådant flertal ikke kan der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilken antal stemme berettigede medlemmer der er til stede.
Ved foreningens opløsningen skal foreningens formue gives til fordeling blandt Frederikshavns kommunes støttet berettiget foreninger, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre.


§ 19. Kommunikation/PR
Alt kommunikation/PR materiale, der har reference til Vendsyssel Triatlon skal godkendes af bestyrelsen.